به به از آن شورش وآن همهمه

که بیفتد گاهگاهی در رمه:

بانگ چوپانان،صدای های های،

بانگ زنگ گوسفندان،بانگ نای!

زندگی در شهر فرساید مرا...

صحبت شهری بیازارد مرا...

زین تمدن،شهر در هم اوفتاد

آفرین بر وحشت اعصار باد

                                                         نیما یوشیج

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
778895